In deze algemene voorwaarden is het volgende geregeld: de binnen het kader van de bedrijfsvoering af te sluiten overeenkomsten en particuliere en zakelijke klanten, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 75581116.

ARTIKEL 1 Definities

 • Elevate Coaching gevestigd in Rotterdam ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 755811116, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Marjorie Volkerts.
 • Klant: degenen met wie Elevate Coaching een overeenkomst is aangegaan, een natuurlijk persoon die prive handelt en /of een zakelijke opdrachtgever die in uitoefening van beroep of bedrijf handelt.
 • Partijen: Elevate Coaching en klant samen.
 • Consumenten: een natuurlijk persoon (een indivdu) die als prive persoon handelt.
 • Website: www.elevate-coaching.nl
 • Webshop: de webshop van Elevate Coaching

ARTIKEL 2 Toepasselijkheid algemene Voorwaarden

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offerte, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Elevate Coaching.
 • Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 • Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

ARTIKEL 3 Aanbiedingen en offertes

 • Aanbiedingen en offertes van Elevate Coaching zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 • Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
 • Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldige termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 • Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

ARTIKEL 4 Aanvaarding aanbod

 • Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Elevate Coaching zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
 • Indien de klant een offerte of aanbieding mondeling aanvaardt, dan verbindt dit Elevate Coaching slechts, nadat de kant deze schriftelijk (elektronisch) heeft bevestigd.

ARTIKEL 5 Prijzen en diensten

 • Elevate Coaching biedt onder andere (maar niet uitsluitend) de volgende diensten: coaching, workshops, evenementen, trainingen en retreats op het gebied van persoonlijk ontwikkeling.
 • De dienstverlening vindt plaats op locatie en/of telefonisch via mail, Zoom, Facetime of iets anders.
 • Alle prijzen die Elevate Coaching hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief 21% btw en exclusief overige kosten zoals administratiekosten, reis-,verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen.
 • Alle prijzen die Elevate Coaching hanteert voor diensten op de website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt kan Elevate Coaching ten alle tijden wijzigen.
 • Partijen komen voor de dienstverlening van Elevate Coaching een totaalbedrag overeen, welke berekend wordt volgens de gebruikelijk tarieven van evenementen , trainingen, retreats en 1-op-1 coaching.
 • Elevate Coaching heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 • Voorafgaand de ingang ervan zal Elevate Coaching prijsaanpassingen mededelen aan de klant.
 • De consument heeft het recht om de overeenkomst met Elevate Coaching op te zeggen, indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.
 • Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen de betalingstermijn zoals vermeld op de factuur. Deze betalingstermijn is in beginsel 14 dagen. De betalingstermijn is een fatale termijn.
 • De klant is gerechtigd de overeenkomst schriftelijk(elektronisch) te annuleren. In geval van annulering worden annuleringskosten in rekening gebracht. De annuleringskosten worden door Elevate Coaching voorafgaand het sluiten van de overeenkomst aan de kant bekend gemaakt.

ARTIKEL 6 Gevolgen niet tijdig betalen

 • Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Elevate Coaching gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is., waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand word verkend.
 • Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Elevate Coaching.
 • De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 • Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Elevate Coaching zijn verplichtingen opschorten totdat totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 • In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn vorderingen van Elevate Coaching op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 • Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Elevate Coaching dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Elevate Coaching te betalen.

ARTIKEL 7 Opschortingsrecht

 • Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enge uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

ARTIKEL 8 Verrekening

 • Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Elevate coaching te verrekenen met een vordering op Elevate Coaching.

ARTIKEL 9 Garantie

 • Wanneer de partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Elevate coaching enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

ARTIKEL 10 Uitvoering van een overeenkomst

 • Elevate Coaching voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 • Elevate Coaching heeft het recht de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 • De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot voor de klant.

ARTIKEL 11 Aanvullende voorwaarden Webshop

 • De webshop is de webwinkel van Elevate Coaching waar digitale documenten, online sessies , fysieke sessies, pakketten en andere diensten op afstand overeengekomen of gekocht kunnen worden. De webwinkel is gericht op rechtspersonen en natuurlijke personen handelend in beroep of bedrijf.
 • Bij online gekochte diensten via de webshop kunnen consumenten binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst ontbinden. De consument dient van deze ontbinding binnen 14 dagen melding te maken bij Elevate Coaching
 • Indien een dienst in zijn geheel wordt nagekomen binnen de bedenktijd van 14 dagen, dan vervalt het herroepingsrecht voor de consument. De consument kan dan in dat geval het downloaden van de digitale inhoud is gestart de overeenkomst niet eer ontbinden en doet bovendien afstand van het recht van ontbinding.
 • Zakelijke klanten in de uitoefening van beroep of bedrijf hebben geen recht op herroeping en kunnen hier geen gebruik van maken.

ARTIKEL 12 Informatie verstrekking door de klant

 • De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Elevate Coaching.
 • De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens , bescheiden, ook indien deze van derde afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 • Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Elevate Coaching de betreffende bescheiden.
 • Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Elevate Coaching redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.
 • Elevate Coaching houdt zich aan de van toepassing zijnde privacywetgeving in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming EU/2016/679,27 april 2016.

ARTIKEL 13 Duur van de Overeenkomst

 • De overeenkomst wordt voor bepaalde tijd aangegaan, tenzij anders overeengekomen.

ARTIKEL 14 Intellectueel eigendomsrecht

 • Elevate Coaching behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen enzovoort, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 • De klant mag de genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zender voorafgaande schriftelijke toestemming van Elevate Coaching (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

ARTIKEL 15 Geheimhouding

 • De klant houdt iedere informatie van Elevate Coaching geheim.
 • Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Elevate Coaching waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is.
 • Deze geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

ARTIKEL 16 Boetebeding

 • Indien de klant de voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt ,dan verbeurt hij voor elke overtreding onmiddellijk een opeisbare boete van € 1.000.
 • Daarnaast verbeurt de klant een bedrag van 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
 • Voor het verbeuren van deze boete is geen ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig, ook hoeft er geen sprake te zijn van schade.
 • Elevate Coaching blijft gerechtigd om schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 17 Vrijwaring

 • De klant vrijwaart Elevate Coaching tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Elevate Coaching geleverde producten en /of diensten.

ARTIKEL 18 Klachten

 • De klant dient een door Elevate Coaching geleverde dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 • Beantwoordt een verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dam dient de klant Elevate Coaching daarvan zo spoedig mogelijk, toch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen op de hoogte te stellen.
 • De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de klacht, zodat Elevate Coaching in staat is hierop adequaat te reageren.
 • De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 • Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting (en) van de klant niet op.

ARTIKEL 19 Ingebrekestelling

 • De klant dient de ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Elevate Coaching.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

ARTIKEL 20 Aansprakelijkheid

 • Elevate Coaching is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Elevate Coaching.
 • Indien Elevate Coaching is aansprakelijk is voor schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit het verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 • Elevate Coaching is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparing of schade aan derden.
 • Indien Elevate Coaching aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • Alle afbeeldingen , foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

ARTIKEL 21 Recht op ontbinding

 • De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden, wanneer Elevate Coaching toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van diens verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 • Is de nakoming van de verplichtingen door Elevate Coaching niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dam kan de ontbinding pas plaatsvinden nadat Elevate Coaching in verzuim is.
 • Elevate Coaching heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Elevate Coaching kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

ARTIKEL 22 Overmacht

 • In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Wetboek geldt dat een tekortkoming van Elevate Coaching in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Elevate Coaching kan worden toegerekend in een van de wil van Elevate Coaching onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van diens verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk word verhinderd of waardoor nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Elevate Coaching kan worden verlangd.
 • Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor Elevate Coaching 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden de verplichtingen opgeschort voor zover mogelijk totdat Elevate Coaching er weer aan kan voldoen.
 • Vanaf het moment dat een overmacht situatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 • Elevate Coaching is in een overmacht situatie geen enkele (schade) vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

ARTIKEL 23 Wijziging van de overeenkomst

 • Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

ARTIKEL 24 Wijziging algemene voorwaarden

 • Elevate Coaching is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 • Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen ten allen tijden worden doorgevoerd.
 • Grote inhoudelijke wijzigingen zal Elevate Coaching zoveel mogelijk vooraf met klant bespreken.
 • Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemeen voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

ARTIKEL 25 Overgang van rechten

 • Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worde overgedragen zinder voorafgaande schriftelijke instemming van Elevate Coaching.

ARTIKEL 26 Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 • Wanneer een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 • Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichts in de buurt komt b van wat Elevate Coaching bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

ARTIKEL 27 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend Nederlands van recht van toepassing.
 • Partijen proberen bij een geschil met betrekking tot onderhavige overeenkomst, eerst onderling in overleg te treffen of mediation in te schakelen.
 • De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Elevate Coaching is gevestigd, is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Laatstelijk gewijzigd op 14 mei 2020
 

Loopbaancoaching
Mindset coaching
EMDR therapie
Familieopstelling
Contact

ROUTEBESCHRIJVING NAAR ELEVATE COACHING ROTTERDAM Bezoekadres: Twentestraat 56, (3e etage), 3083 BD Rotterdam Als u met de auto komt, kies dan de volgende route: Vanuit omgeving Ridderkerk: neem op de A15 afrit 19a (Rotterdam-Zuidplein) en volg de borden Rotterdam-Centrum/s103. Houd links aan en rij door op de Vaanweg/de S103. Volg de middelste rijstrook om rechtsaf te slaan naar de Strevelsweg/deS103. Sla linksaf richting de Meierijstraat, sla linksaf naar de Twentestraat. Je vindt Elevate Coaching Rotterdam links. Vanuit Vlaardingen: rij vanuit de A4 de A15 op richting Ridderkerk. Neem afslag 19 Rotterdam-Charlois en volg de borden Rotterdam-Centrum/Rhoon/s102. Ga verder op de Groene Kruisweg/S102. Neem zuiderparkweg naar de Twentestraat in Charlois.

T 0655262976
E info@elevate-coaching.nl